SlovenskyAnglicky
Menu
Úvod
História chovu mačiek na Slovensku
ÚOK CHM
Sekcie ÚOK CHM
Zákl.organizácie a klub SZCH
Dokumenty SZCH
Dokumenty FIFe
Dokumenty pre chovateľa
Poradcovia chovu
Plemenná kniha SZCH
Zoznam chovateľských staníc FIFe
Plemená mačiek
Dokumenty pre vystavovateľa
Medzinárodní posudzovatelia FIFe v SR
Kalendár výstav
História Svetových výstav mačiek
Súťaže
Zmluvy
História dokumentov ÚOK CHM
História dokumentov FIFe
Fotogaléria
Príspevky
Veterinár radí
Kontakt

INFORMÁTOR SEPTEMBER 2014  

táto sekcia Vás bude pravidelne informovať o práci jednotlivých členov ÚOK CHM

2.9.2014 FIFe potvrdilo Ing. Minárovú za medzinárodnú posudzovateľku FIFe pre kategóriu I Perzské a exotické mačky 

3.9.2014 Výzva pre pracovnú skupinu zo strany ÚOK CHM SZCH predložiť návrh stanov.

4.9.2014 Žiasosť ZO CHM SZCH Žilina o zmenu termínu pre MVM Žilina 2015 - Triangel Show. 2.5.2015. Žiadosť zaslaná na FIFe. 

12. 9. 2014 Zaslané podklady z GA FIFe Riga 2014 z FIFe.

14.9.2014 Návrh novej štruktúry organizácie odoslané pracovnou skupinou na pripomienkovanie členmi jednotlivých ZO.

15.9.2014 Žiadosť ZO Žilina o zmenu termínu MVM Žilina 2015 - Triangel show bola FIFe schválená.

16.9.2014 Odoslaný materiál pracovnej skupiny na jednotlivé ZO k vyjadreniu členov ZO. Prosím ak ste ako člen ZO nedostal/a tento materiál, kontaktujte svoju ZO. Termín vyjadrenia sa k predloženým materiálom je 30.9.

18.9.2014 ÚOK CHM SZCH plánuje svoje zasadnutie na 11.10.2014.  Predsedníctvo RR SZCH je plánované na 4.10.

19.9.2014 Žiadosť ZO Senec - prijatie nového člena  Mrs. Marialuisa Cocito.

21.9.2014 Žiadosť odoslaná na ANFI a FIFe.

INFORMÁTOR AUGUST 2014

1.8.2014 - Bc. Peciar príprava medzinárodnej súťaže Mladých chovateľov mačiek v Nitre - súťažné otázky.

3.8. 2014 - Informačné poradenstvo pre chovateľa - registrácia chovateľskej stanice

4.8.2014 - žiadosť Anny Wilczek k FPL - oprava rodokmeňa vydaného v Poľsku  

              - odoslaná zmluva o spolupráci medzi SZCH a FPL - program plemennej knihy

5.8.2014 - žiadosť ZO Trnava zapožičať klietky pre Propagačnú výstavu mačiek v Trnave na 13.9.2014. Žiadosť postúpená vedeniu SZCH.

6.8. 2014 - žiadosť  MVDr. Ján Vereš - experimentálne krytie britských mačiek. 

7.8.2014 - Informácia o súťaži medzinárodnej súťaži mladých chovateľov mačiek, ktorá sa bude konať na strednej veterinárnej škole v Nitre v stredu 20.8.2014.

8.8.2014 - žiadosť FIFe pre posudzovateľov Mentorov - dotazník

             - žiadosť ZO Senec CHM pre FIFe - zrušenie členstva Mrs Ferrari v SZCH - zaslané na FIFe

13.8.2014 - žiadosť ZO CHM Trnava o uskutočnenie Propagačnej výstavy mačiek v Trnave.

               - žiadosť Štátnej a potravinovej veterinárnej správy : Dotazník Európskej komise http://sancodogandcat.izs.it/limesurvey/w/p/index.html
                 Zdravie a pohoda zvierat využívané na komerčné účely. Ak chcete prispieť k novej legislatíve, ktorá upravuje podmienky mačiek a psov pri predaji prosím vyplňte hore uvedený dotazník.

               - žiadosť MVDr. Vereša bola členmi ÚOK CHM SZCH schválená

15.8.2014 - žiadosť ZO CHM SZCH Trnava Propagačná výstava mačiek bola schválená.

17.8.2014 - žiadosť Mrs Anny Wilczek - vybavená

22. - 23. 8. 2014 Ing. Gabriela Minárová zložila úspešne skúšku na kategóriu I v Indonézii. Srdečne blahoželáme.

25.8.2014 Žiadosť ZO CHM SZCH Senec - Club Italia na SZCH - noví členovia Mrs. Grillo Benedetta a Mr. Zani Gabriele.

26. 8. 2014 -  Tlačivá : Krycí list a Žiadosť o názov chovateľskej stanice na vyplnenie pre chovateľa priamo cez počítač. Pripravili Ing. Minárová a Marco Mazzoni - ZO Senec Club Italia.

27.8.2014 - aktualizácia web stránky

                 - žiadosť ZO CHM SZCH Senec - Club Italia - noví  členovia Mrs. Grillo Benedetta a Mr. Zani Gabriele odoslané na schválenie ANFI a FIFe 

28.8.2014  - žiadosť ZO CHM SZCH Senec - Club Italia  - noví členovia Mrs. Grillo Benedetta a Mr. Zani Gabriele schválené ANFI a FIFe.

INFORMÁTOR JÚL 2014 

2.7.2014 - ANFI - potvrdení noví členovia pre ZO CHM Senec  Mrs. Claudia Cortesi, Mrs. Alessia Lorandi, Mrs. Irene Messia, Mrs. Licia Ciufo, Mrs. Silvia Sabatini,
Mr. Roberto Migliazza.

              - FIFe povolenie pre Dr. Ivanková posudzovať na non FIFe medzinárodnej výstave 30. - 31.8. 2014 v Krasnojarsku, RU.

3.7.2014 - FIFe povolilo skúšku Ing. arch. Minárovej pre kategóriu I v  Bandungu, Indonézia 22+23.08.2014. Skúšajúsi Dr. Mahelková, Dr. Ivanková. 

11.7. 2014 - MVM v Bratislave, ktorá sa mala konať  2. - 3. 8. 2014 bola na žiadosť organizačného výboru ZO BA 1 zrušená v kalendári FIFe.

13.7.2014 - úprava web stránky MVM Slovensko

19.7.2014 - p. Katarína Báliková zložila skúšku na medzinárodnú posudzovateľku FIFe pre kategóriu II. Srdečne blahoželáme. 

                - Mgr. Adamec poslal žiadosť o aktuálny zoznam adries FIFe posudzovateľov. 21. 7. odoslaný adresár.

22.7.2014 - p. Chrappová poslala členom ÚOK CHM návrh na zmenu Smernice pre organizovanie výstav na pripomienkovanie. 

30.7.2014 - p. Chrappová poslala žiadosť upresniť informácie na web stránke pre ZO BA5.  

31.7. 2014 - poskytnutý informačný servis pre chovateľku - dovoz mačky do Švédska

INFORMÁTOR JÚN 2014

3.6.2014 v časopise Chovateľ vyšiel článok o plemene Mainská mývalia mačka a článok o XI. zjazde SZCH - pripravila Soňa Ivanková -  mediálna sekcia

4.6.2014 v časopise Pes a mačka vyšiel portét plemena Britekej mačky - pripravila Ema Voláriková 

5.6.2014 rezignovala p. Bev Elian ako členka a  posudzovateľka FIFe.

7.6.2014 - hlavná poradkyňa chovu poslala dopis predsedovi a tajomníkovi SZCH kde upozornila na problémy s plemennou knihou a žiadala okamžité riešenie.

10.6.2014 - Žiadosť ZO CHM Senec Club Italia - noví členovia : Mrs. Licia Ciufo, Mr. Roberto Migliazza - žiadosť odoslaná ANFI dňa 12.6

                    Stretnutie Dr. Ivankovej, Ing. Minárovej a tajomníka SZCH na SZCH. Riešenie technického zabezpečenia plemennej knihy a pracovnej zmluvy pre Ing. Minárovú. 

12.6.2014 -  Žiadosť ZO CHM Senec Club Italia - noví členovia : Mrs. Silvia Sabatini, Mrs. Alessia Lorandi, Mrs. Irene Messia - žiadosť odoslaná ANFI dňa 12.6

                    Stretnutie Dr, Ivankovej a predsedu SZCH  v Nitre - riešenie dopisu Bc. Huňadyovej. 

13.6. 2014 - SZCH - štatutári odsúhlasili nákup novej techniky pre plemennú knihu.

                    - FIFe povolenie pre p. Katarínu Bálikovú skúška pre kategóriu II  Gliwice, Poľsko, 18. - 19.7.2014. Skúšajúci Irek Pruchniak a Yan Roca Folch.

16.6.2014 - nákup a inštalácia novej techniky pre plemennú knihu - členovia komisie mačiek. Podpísaná zmluva p. Minárovej so SZCH - TPP pre odbor mačiek, králikov a mladých chovateľov.

17.6.2014 - písomná komunikácia medzi členmi ÚOK ohľadom pracovnej náplni pre tajomníčku komisie mačiek - podnet - nesúhlasné stanovisko Bc. Huňadyovej aby Ing. Minárová viedla aj odbory mladých chovateľov a odbor králikov  

18.6. 2014 - žiadosť Ing. arch. Minárovej  - skúška na medzinárodného posudzovatea kat. I - žiadosť po schválení členmi komisie odoslaná na FIFe 19.6. 2014

                    - podnet ZO CHM Trnava , stiahnutý iniciatorom  dňa 19.6.ako neopodstatnený

19.6.2014 - pozvánka pre ZO CHM SZCH na stretnutie odoslaná predsedom a tajomníkom jednotlivých ZO CHM SZCH

                   - osobné stretntie predsedníčky ÚOK CHM s predsedom SZCH a informovanie o písomnej komunikácii mezi členmi komisie zo dňa 17.6.2014  - téma stav plemennej knihy a PZ tajomníčky komisie

20.6.2014 - práca na programe plemennej knihy. Program presunutý do nového počítača prostredníctvom programátora. Ďakujeme p. Kováčovej za pomoc pri postupnom spojazdení programu v novom počítači.

22.6.2014 - písomná komunikácia medzi členmi ÚOK CHM. Príprava podkladov na predsedníctvo RR SZCH - žiadosti ÚOK CHM. Príprava návrhu Zmluvy o poskytnutí služby pre SPKM, odoslaná na pripomienkovanie členom komise.  

23.6.2014 - propozície na MVM Bratislava - Viničné september 2014 - aktualizácia web stránky

24. 6. 2014 - písomná poradňa pre chovateľov

26.6.2014 -  propozície na MVM Žilina agust 2014 - aktualizácia we stránky

27. 6. 2014 - žiadosť ZO Senec Club Italia - nový člen Claudia  Cortesi : žiadosť odoslaná ANFI

28.6.2014 - zasadnutie predsednícta Republikovej rady SZCH, požiadavky ÚOK CHM SZCH :

- žiadosť  o opravu pracovnej zmluvy a vypracovanie dodatku k pracovnej zmluve Ing. arch. Minárovej - odsúhlasená oprava, dodatok zmenený na uznesenie. Ing. arch. Minárová bude do 31.8.2014 viesť len plemennú knihu,

- žiadosť o povolenie pracovnej zahraničnej cesty do Poľska pre tajomníčku ÚOK CHM za účelom podpísania Zmluvy o poskytnutí služby pre SPKM, spojenú so školením na nový program plemennej knihy - odsúhlasené,

- žiadosť o preplatenie naviac odpracovaných hodín pre tajomníčku ÚOK CHM SZCH - odsúhlasené

- oficiálne rokovanie so štatutármi zväzu a s členmi predsedníctava o odčlenení sa odboru chovateľov mačiek zo SZCH a založenie novej organizácie chovateľov mačiek. Žiadosť obsahujúca dve žiadosti zaslané pre P RR SZCH a RR SZCH :

1. Plemennú knihu poskytnúť novozaloženej organizácii

2. Rezignácia SZCH ako člena FIFe k 31.12.2014 a písomný súhlas pre FIFe, že nástupnickou organizáciou bude novozaložená organizácia chovateľov mačiek, jej činnosť začne k 1.1.2015.  

Žiadosť bola štatutármi a  členmi predsedníctva prediskutovaná a postupuje na zasadnutie RR SZCH k rozhodnutiu. Žiadosť má šancu byť odsúhlasená len v prípade, že bude 100% vôľa chovateľov mačiek odísť zo SZCH. Úlohou funkcionárov v jednotlivých ZO CHM SZCH je osloviť svojich členov, ktorí sa do t.č. nevyjadrili aby tak urobili čo najskôr. 

Po skončení zasadnutie predsedníctva RR SZCH sa stretli zástupcovia ZO CHM SZCH ( okrem ZO Púchov, Senec a ZO Rimavská Sobota ) na svojom stretnutí, kde boli účastníci stretnutia informovaní o priebehu zasadnutia predsedníctva. Na stretnutí si zástupcovia ZO CHM SZCH zvolili prípravný výbor ( p. Chrappová, Ing. Jakubčíková, JUDr. Tkáč, Mgr. Adamec ) k založeniu OZ Felis Slovakia a poverili prípravný výbor zostaviť Stanovy OZ a pripraviť príslušné kroky k registrácii OZ na MV SR. Diskutovali o možnej štruktúre OZ. Organizátori MVM riešili kalendár medzinárodných výstav mačiek na Slovensku. 

29.6.2014 - aktualizácia Informátora

 

INFORMÁTOR MÁJ 2014

3.5.2014 sa konal zjazd SZCH. ÚOK CHM predložila niekoľko návrhov na zmenu Stanov SZCH. Komisia pre prípravu nových Stanov vo svojom návrhu     neakceptovala ani jeden z našich návrhov. Priamo na zjazde p. Ivanková upozornila na uvedenú skutočnosť a na základe toho sa podarilo do nových Stanov SZCH zapracovať pre nás zásadnú zmenu a to, že ÚOK vedie a riadi plemennú knihu. V časti diskusia vystúpila v mene ÚOK CHM p. Ivanková    a informovala účastníkov zjazdu o dôvodoch, prečo chovatelia mačiek prejavili vôlu osamostatniť sa od SZCH.  

4.5.2014  Odoslaná žiadosť p. Dominiky Halickej na FIFe - skúška žiaka posudzovateľa  v kategórii II.

5.5.2014 Telefonát s novým štatutárom, ktorého p. Ivanková informovala o potrebe urýchlene riešiť pracovníka plemennej knihy a zmenu jeho pracovnej  zmluvy.

11.5.2014 -  Žiadosť Marco Mazzoni - MVM Nitra - žiak posudzovateľ - odsúhlasená ZO CHM Nitra. 

                 - Žiadosť Marco Mazzoni - doplnenie kategórie I, žiak posudzovateľ - FIFe odsúhlasená. 

                 - Žiadosť ZO CHM Senec Club Italia - nový člen Arianna Cuzzilla odoslaná na FIFe a ANFI - v riešení.

                 - Urgencia pre ANFI - žiadosť o vyjadrenie k žiadosti ZO CHM Senec Club Italia - Alessandro Giulianelli a Natalia Murria Lopez - noví členovia                      v riešení.

                 - Simone Caratozzolo - žiadosť na FIFe - zmena kategórii - žiak posudzovateľ - v riešení.

12.5. 2014  Žiadosť do BRC RAG p. Monika Kováčová - odoslaná FIFe.

13.5.2014   Stretnutie p. Ivankovej s novými štatutármi zväzu. Informovala tajomníka zväzu o vážnych problémoch s programom plemennej knihy. Pracovná zmluva by mala byť v najbližších dňoch vyriešená.

14.5.2014 - Trvalý pracovný pomer s Ing. Minárovou dohodnutý.

                 - Zvolanie mimoriadneho zasadnutia ÚOK CHM na 22.5.2014. Program bude onedlho zverejnený.

                -  Výzva pre možných programátorov Program plemennej knihy. Viac v časti Plemenná kniha, časť Horúce novinky. 

15.5.2014    Pozvánka na predstavenie nového programu registrácie mačiek pre členské krajiny FIFe. Účasť potvrdila Ing. Minárová.

16.5 2014 -  Predsedovia sekcii : vyhodnotenie činnosti za rok 2013 a plán na rok 2014.  

                 -  Zasadnutie predsedníctva RR SZCH pozvánka pre predsedníčku ÚOK CHM 28.6.2014.

                   -  Žiadosť ZO CHM Senec - nový člen  pani Barbara Nelli.

17.5.2014  - Žiadosť ZO CHM Senec odoslaná na FIFe a ANFI.

                  - Žiadosť Kataríny Bálikovej - skúška na kategóriu II odsúhlasená členmi komisie a odoslaná na FIFe.

                  - Aktualizácia stránky szch-macky.sk. 

                    - Mediálna sekcia : odoslané články do časopisu Chovateľ : Plemeno Mainská mývalia mačka a Informácia o XI. zjazde SZCH.

                   - Opätovná výzva pre ANFI odpovedať na naše žiadosti ( traja noví členovia ZO CHM Senec ).

18.5.2014  - Aktualizácia stránky szch-macky.sk

19.5. 2014  - Sekcia pre mladých chovateľov.  Vypracovala otázky pre súťaž mladých chovateľov - oblastné kolá.

                 - ANFI  potvrdení noví členovia pre ZO Senec  Mr. Alessandro Giulianelli, Mrs. Natalia Murria Lopez, Mrs. Barbara Nelli.
 

20.5. 2014 - Odoslané komisii pre prácu s mládežou SZCH k použitiu OV SZCH.

21.5.2014 - Prijatá žiadosť  p. Bálikovej a odoslaná Generálnemu sekretárovi FIFe - výnimka pre plemená LPL / LPS ku skúške v kategórii II.

                 - FIFe povolilo skúšku p. Dominike Halickej v kategórii II. Termín 3. - 4 .októbra, MVM Gyor, HU. Skúšajúci : Charles Spiker, Henry Hornell.  

                   - Došlé dokumenty z FIFe potrebné ku skúške  pre kategóriu II, odoslané p. Bálikovej a Halickej.

22.5.2014 - oblastná súťaž mladch chovateľov mačiek na OV Nitra : skúšajúci pp. Ivanková, Voláriková

                 - zasadnutie členov ÚOK CHM SZCH v Bratislave od 15.00 hod - 19.30 hod.

25.5.2014 - aktualizácia web stránky - disciplinárna sekcia

26.5.2014 - UPOZORNENIE - vzhľadom na to, že Ing. Minárová je na GA FIFe v Rige od 25.5. - 1.6. 2014, práca na plemennej knihe je pozastavená.  Vydávanie PP a iných dokumentov bude pokračovať od 2.6.2014

                  -  začali sa prípravné diskusie k predloženým návrhom členských krajín FIFe na GA FIFe v Rige. Návrh SZCH má podporu. Náš delegát Ing. Minárová pripravuje  konečnú verziu návrhu v AJ, NJ a FJ na štvrtkové zasadnutie GA FIFe.

                  - Dr. Ivanková sa stretla s predsedom SZCH. Spoločne riešili naliehavý problém s programom plemennej knihy, funkčnosť počítača a pracovné zaradenie Ing. Minárovej na sekretariáte SZCH. 

27.5.214   - Dr. Ivanková sa stretla s tajomníkom SZCH. Spoločne riešili naliehavý problém s programom plemennej knihy, funkčnosť počítača a pracovné zaradenie Ing. Minárovej na sekretariáte SZCH.

 

 

Pripravujeme
Propozície na MVM 2014
MVM 18. - 19. 1. 2014 Košice
MVM 8. - 9. 2. 2014 BA Viničné
MVM 29. - 30. 3. 2014 BA
MVM 4. 5. 2014 Žilina
MVM 14. - 15. 6. 2014 BA Viničné
MVM 2. - 3. 8. 2014 BA
MVM 30. - 31. 8. 2014 Žilina
MVM 20. - 21. 9. 2014 BA Viničné
MVM 18. - 19. 10. 2014 BB
MVM 22. - 23. 11. 2014 Nitra
Propagačné výstavy 2014
Horúce novinky
Príhovor 2014
Volebný poriadok aktívu 2014
Národný víťaz 2014 / NW´14
Info pre ZO CHM SZCH 2014
Plemenná kniha
Zasadnutie ÚOK CHM 1/2014
Voľby do ÚOK CHM SZCH 2014
Celoslovenský aktív CHM SZCH 2014
Kandidáti do ÚOK CHM SZCH 2014
Zápisnica ÚOK CHM 1/2014
Národní víťazi 2013
Plemenná kniha - upozornenie
Zápisnica ÚOK CHM 2/2014
Zápisnica z celoslov. aktívu CHM 2014
XI. zjazd SZCH 2014
FIFe GA Riga 2014
INFORMÁTOR
Zasadnutie ÚOK CHM 3/2014

Copyright © 2008 Slovenský zväz chovateľov mačiek. Všetky práva vyhradené. Uverejnenie akejkoľvek časti stránky len s písomným súhlasom SZCH.
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. Hosting by Weblife.